deklaracja dostępności

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (dalej: CSD), administrator strony www.alekino.com zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.csdpoznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2015

Data aktualizacji strony internetowej: 19.03.2024

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-21
Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz audytu dostępności cyfrowej przeprowadzonego przez Fundację „Mili Ludzie”.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-24

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępność architektoniczna:

 • Scena Wspólna to miejsce realizacji działań artystycznych CSD (które jest jej współgospodarzem) i jest to budynek parterowy
 • na parkingu znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • do Sceny prowadzi jedno główne wejście, drzwi są szerokie. Są one ciężkie i trudno otworzyć je samodzielnie osobie poruszającej się na wózku lub osobie z niepełnosprawnością wzroku
 • kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia oraz przy wejściu do foyer - obie znajdują się na odpowiedniej wysokości do komunikacji z osobą na wózku
 • ciągi komunikacyjne są szerokie, nie znajdują się w nich żadne przeszkody (np. meble, stojaki)
 • Scena Wspólna posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • w toalecie Sceny Wspólnej znajduje się system przywoływania
 • osoby poruszające się na wózku mogą zająć dowolne miejsce na parterze widowni
 • we foyer znajdują się ławki, na których można usiąść, czekając na rozpoczęcie wydarzenia
 • brak kontrastowych oznaczeń na szklanych przestrzeniach (drzwi, ściany)
 • biura CSD znajdują się w CK ZAMEK (ul. Św. Marcin 80/82). Informacja o dostępności architektonicznej CK ZAMEK znajduje się na jego stronie: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 • CSD zapewnia osobom g/Głuchym kontakt za pośrednictwem tłumaczki PJM - chęć skorzystania z tłumaczenia należy zgłosić mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub za pomocą SMS lub aplikacji WhatsApp: +48 884 936 747. Tłumaczka dyżuruje w środy (g. 17.00 - 18.00) i soboty (g. 11.00 - 12.00)
 • osoba obsługująca kasę w Scenie Wspólnej posługuje się płynnie PJM
 • część wydarzeń organizowanych przez CSD jest tłumaczona na PJM oraz przygotowywana jest do nich audiodeskrypcja
 • materiały video publikowane w mediach społecznościowych CSD zawierają napisy dla osób niesłyszących
 • grafiki i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych CSD posiadają teksty alternatywne
 • bilety dla asystentów_tek osób z niepełnosprawnością na wszystkie wydarzenia CSD można zakupić w cenie 1 zł
 • w Scenie Wspólnej (Duża Scena) zainstalowana jest pętla indukcyjna
 • w Scenie Wspólnej nie ma uwidocznionego planu przestrzeni, jednak wszystkie przestrzenie są opisane (np. szatnia, kasa, toaleta, itd.)
 • w Scenie Wspólnej drzwi prowadzące na widownię, do toalet, do poszczególnych przestrzeni Sceny oznaczone są tabliczkami z alfabetem Braille'a
 • na stronie CSD nie ma tekstów ETR oraz nagrań video z informacją o działalności instytucji z tłumaczeniem na PJM - ich przygotowanie zaplanowane jest na rok 2024

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marty Maksimowicz, koordynatorki ds. dostępności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacj WhatsApp): 884 936 747.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych.

Link do strony PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://bip.brpo.gov.pl/