Regulamin

Regulamin Festiwalu

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młodego Widza Ale Kino!

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. 42. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) organizowany jest w dniach 24 listopada – 1 grudnia 2024 roku w Poznaniu. 2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
 2. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

PROGRAM

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:
 • Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2022-2024. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie, animowane i dokumentalne. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te przydzielane są przez organizatorów.
 • Sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

SELEKCJA FILMÓW

 1. Nabór filmów rozpoczyna się 26 lutego 2024.
 2. Zgłosić film na Festiwal mogą podmioty posiadające do tego prawo: twórca/twórczyni, producent/ka lub inny.
 3. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.
 4. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:
 • Wypełnienie karty zgłoszeń online (formularz na platformie FilmFreeway) lub przez formularz udostępniony przez organizatorów (załącznik numer 1);
 • Kopia przeglądowa w wersji anglojęzycznej, polskojęzycznej lub z angielskimi napisami.
 1. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
 • Są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi, animowanymi lub dokumentalnymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2022. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.
 • Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP lub innych (po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu).
 • Stanowią odrębną całość artystyczną.
 1. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 24 lipca 2024.
 2. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie podmiotu lub osoby zgłaszającej.
 3. Organizatorzy powiadomią podmiot lub osoby zgłaszające o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 4. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwal, należy niezwłocznie nadesłać:
 • informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),
 • listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,
 • inne materiały promocyjne

Pocztą elektroniczną:

filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, festiwal@alekino.com
filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

 1. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko na życzenie podmiotów lub osób zgłaszających.

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU

 1. Podmiot lub osoba zgłaszająca film udziela Festiwalowi prawa do użycia:
 • kopii filmu do projekcji w kinach, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem,
 • dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Podmiot lub osoba zgłaszająca wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów,
 • fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach internetowych i telewizyjnych związanych z Festiwalem (zwiastun lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego, wybrany przez Organizatorów) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.
 1. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 16. W zakresie wynikającym z pkt. 16. i 17. Podmiot lub osoba zgłaszająca film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

KOPIA FESTIWALOWA

 1. Podmiot lub osoba zgłaszająca zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 18 listopada 2024

na adresy mailowe:

filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, festiwal@alekino.com
filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

lub na adres Organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82 pok.345
61-809 Poznań

 1. Kopia, odpowiednio opisana, powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej bez napisów z dołączonym osobnym plikiem z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.
 2. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa podmiot lub osoba zgłaszająca, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.
 3. Koszty odesłania pokrywa Festiwal, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z podmiotem lub osobą zgłaszającą. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.
 4. Ubezpieczenie kopii fizycznych, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.
 5. Kopia fizyczna zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

JURY I NAGRODY

 1. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci;
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci;
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży;
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży.
 1. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci.
 2. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży.
 3. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.
 4. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.
 5. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

GOŚCIE

 1. Organizatorzy zapraszają wybranych przez siebie twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie podmiot lub osoba zgłaszająca film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.
 3. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.
 4. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.